PKF Việt Nam

PKF Việt Nam - thành viên của PKF Quốc tế

440 thành phố tại 150 quốc gia

Tìm kiếm tin tức

Tin tức

PKF Việt Nam được UBCKNN chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015

Ngày 04/11/2015, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng đã ký Quyết định số 929 QĐ-UBCK, Bộ Tài chính chấp thuận Công ty TNHH PKF Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015.

QĐ này có hiệu lực đến hết 31/12/2015.

 

PKF VN