PKF Việt Nam

PKF Việt Nam - thành viên của PKF Quốc tế

440 thành phố tại 150 quốc gia

Tìm kiếm tin tức

Tin tức

PKF Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015

Ngày 26/10/2015, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán Hà Thị Ngọc Hà đã ký Quyết định số 2212/QĐ-BTC của Bộ Tài chính  chấp thuận Công ty TNHH PKF Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/10/2015.

 

PKF VN