PKF Việt Nam

PKF Việt Nam - thành viên của PKF Quốc tế

440 thành phố tại 150 quốc gia

Tìm kiếm tin tức

Tin tức

PKF được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016

Ngày 20/11/2015, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã ký Quyết định số 1022/QĐ-UBCK đồng ý cho Công ty TNHH PKF Việt Nam được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 – Đợt 1.