PKF Việt Nam

PKF Việt Nam - thành viên của PKF Quốc tế

440 thành phố tại 150 quốc gia

Tìm kiếm tin tức

Tin tức

Bộ Tài chính chấp thuận bổ sung 02 KTV kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng cho PKF

Ngày 11/11/2015, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán Lê Thị Tuyết Nhung đã ký Quyết định số 2386/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, về việc chấp thuận kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015.

Công ty TNHH PKF Việt Nam được chấp thuận bổ sung 02 KTV, đó là: Trương Quang Trung và Phạm Thị Anh Khoa.

Các kiểm toán viên hành nghề được chấn thuận có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định về kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định tại Thông tư 183/2013 TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

 

PKF VN